• Home
 • Sisekorraeeskirjad

Sisekorraeeskirjad

 • Home
 • Sisekorraeeskirjad

Sisekorra eeskirjad Ahtri tn 8, Ahtri tn 12, Jõe tn 5, Jõe tn 9, Parda tn 4

 1. Üldsätted

1.1. Sisekorra eeskirjadega (edaspidi Eeskirjad) kehtestatakse WTC Tallinn AS (edaspidi Haldaja) halduses olevates hoonetes Ahtri tn 8, Ahtri tn 12, Jõe tn 5, Jõe tn 9, Parda tn 4 (tekstis edaspidi kõik hooned koos nimetatud WTC Tallinn keskus) erinevaid ruume kasutavate isikute käitumisreeglid.
1.2. Eeskirjad avaldatakse WTC Tallinn AS veebilehel www.wtc.ee ja need kehtivad kõigi era- ja juriidiliste isikute suhtes, samuti äriühingute ja nende töötajate suhtes, kes asuvad või töötavad WTC Tallinn keskuses või kasutavad neid keskuse hooneid läbipääsualana.
1.3. Kõiki Eeskirjades reguleeritud küsimused lahendab WTC Tallinn AS haldusosakond (Ahtri tn 8 VII korrus, tel 626 1001 ja 626 1015).
1.4. WTC Tallinn AS üürnikel on kohustus tutvustada Eeskirju enda töötajatele.
1.5. Eeskirjad jõustuvad nende kinnitamise hetkest WTC Tallinn AS juhatuse poolt.

 1. WTC Tallinn keskuse kodukord

2.1. WTC Tallinn keskuses ei ole mehitatud valvet, kõikide hoonete I korrusel on paigaldatud videojälgimissüsteem, mis jälgib peasissepääsu ala. Turvakaamera linte säilitatakse 1 kuu.
2.2. WTC Tallinn hoonete välisuste automaatlukud on reguleeritud alljärgnevalt (v.a. pühapäev):
avatud tööpäeviti 7.30 kuni 19.30;
avatud laupäeval 7.30 kuni 16.00
Teeninduspinnad on avatud vastavalt eraldi kokkuleppele.
2.3. WTC Tallinn keskuse hoonetesse sissepääsuks tööpäeviti peale kella 19.30, laupäeviti peale 16.00 ja pühapäeviti on võimalik tellida tasulised magnetkaardid (Forus Security AS hooldustehnik Rünno Antonov 53 716 516). Magnetkaardiga sisenejad on kohustatud enda järel sulgema ukse. WTC Tallinn AS ei võta endele mingit vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida uste sulgemata jätmise tõttu kolmandate isikute poolt.

 1. WTC Tallinn keskus tehnosüsteemide haldamine

3.1. WTC Tallinn keskus üldkasutatavate tehnovõrkude ja seadmete (elektrivõrk, liftid, ventilatsioon, vesi ja kanalisatsioon, tulekahju- häiresignalisatsioon) hooldust ja remonti korraldab WTC Tallinn AS vastavalt omanikega ja üürnikega sõlmitud lepingutele.
3.2. Õnnetusjuhtumite, elektrisüsteemide rikete, avariide ja teiste analoogiliste juhtumite korral tuleb teatada:
tööajal WTC Tallinn AS telefonidel tel 626 1001; peaenergeetik Rostislav Lakutševitš 626 1011; 58 541 700; müügi- ja haldusdirektor Gerly Kreek 626 1015; 524 1464
ööpäevaringselt Forus Security AS telefonil 1899 (24h); 619 1999 (klienditeenindus).
Tulekahju korral tuleb tegutseda vastavuses Tuleohutusjuhendiga (www.wtc.ee) ja teatada lisaks eelpoolnimetatud numbritele kohe ka Päästeametile.
Ülalloetletud juhtumite korral peavad WTC Tallinn keskuses viibivad isikud täitma turvateenistuse, päästeteenistuse ja AS WTC Tallinn AS töötajate korraldusi.
3.3. WTC Tallinn keskuse lepingulised elektritarbijad saavad tarbida elektrienergiat neile lepinguga lubatud tarbimisvõimsuse piires ja kasutada olemasolevat elektrivarustussüsteemi. Täiendavate küttekehade ja tarbimisallikate kasutamine/asendamine kooskõlastatakse Haldajaga.
3.4. Kommunikatsioonide ja süsteemide ümberehitamine (s.h. soojuspumpade paigaldus välisfassaadile) on lubatud ainult Haldaja loal ja vastava tehnilise dokumentatsiooni alusel.
3.5. Olmejäätmete käitlemine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas (prügipress ja konteinerid asuvad autopesula juures). WTC Tallinn keskus üürnikel on prügikonteinerite kasutamise õigus tulenevalt üürilepingust, kõigil teistel isikutel peab olema prügipressi kasutamiseks kehtiv leping Haldajaga.
3.6. Autode parkimine ja liikumine siseõues ja Parda tn 9 parkimismajas on lubatud vastavalt territooriumil kehtivale liikumisskeemile ja parkimise operaatori poolt kehtestatud korrale (EuroPark Estonia OÜ).

 1. WTC Tallinn keskuse ruumide kasutamise reeglid

4.1. Kõik WTC Tallinn keskuses asuvad isikud peavad tagama enda ainukasutuses olevates ruumides tuleohutuse ning tulekustutite olemasolu.
4.2. WTC Tallinn keskus üldkasutatavate ruumide, s.h. liftide, trepikodade ja fuajeede korrashoiu ning tuleohutusnõuetele vastavuse korraldab WTC Tallinn AS koostöös kaasomanikega .
4.3. WTC Tallinn keskus ruumides ja välisterritooriumil on keelatud:
suitsetada (suitsetamine lubatud vastavalt tähistatud suitsetamisruumides);
alkoholi tarvitada;
lahtist tuld kasutada;
hoiustada süttivaid esemeid;
risustada ja tõkestada ruumides vaba liikumist;
tegevused, millised eiravad häid kombeid ja tavasid s.h. teisi samas hoones asuvaid ruumide kasutajaid häiriva müra tekitamine (sh. vali muusika).
4.4. WTC Tallinn keskus lifte ei ole lubatud kasutada suuregabariidiliste (sh jalgrattad, kahvelkärud) ja raskete esemete veoks. Hoonesse ei ole lubatud siseneda kahvelkärudega (rokla).
4.5. WTC Tallinn keskus hoonete välisfassaadile, katusele ning territooriumile võib reklaami paigaldada ainult kooskõlastatult Haldaja- ga.
4.6. WTC Tallinn AS kindlustab koos kaasomanikega WTC Tallinn keskus hooned tavapäraste riskide vastu (tuli, vesi, loodusõnnetus). Enda vallasvara ja enda ainukasutuses olevate ruumide siseviimistluse kindlustavad vara omanikud ja ruumide kasutajad iseseisvalt.
4.7. WTC Tallinn AS ei korralda WTC Tallinn keskuse hoonetes ruume üürivate või muul alusel kasutavate isikute vara valvet ega vastuta võimalike kahjude eest varguse ja/või õnnetusjuhtumiste korral. Valvesüsteemide paigaldamise ning tehnilise valve tellivad kõik ruumide kasutajad iseseisvalt.
4.8. WTC Tallinn keskus hoonetes 0- korruse ja I korruse ruume kasutavad isikud on kohustatud hoidma enda vara kõrgemal kui 20 sm põrandapinnast, et tagada loodusjõududest tingitud üleujutuse korral vara säilimine ning vältida kahjude tekkimist.

 1. Vastutus

5.1. WTC Tallinn keskuse ruumide kasutajad vastutavad üürileandjale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastavuses seadusega ja sõlmitud lepingutega.

 

Sisekorra eeskirjad Parda 3/5/7

 1. Üldsätted

1.1. Sisekorra eeskirjadega (edaspidi Eeskirjad) kehtestatakse WTC Tallinn AS (edaspidi Haldaja) halduses olevas hoones Parda 3/5/7 erinevaid ruume kasutavate isikute käitumisreeglid.

1.2. Eeskirjad avaldatakse WTC Tallinn AS veebilehel www.wtc.ee ja need kehtivad kõigi era- ja juriidiliste isikute suhtes, samuti äriühingute ja nende töötajate suhtes, kes asuvad või töötavad WTC Tallinn keskuses või kasutavad neid keskuse hooneid läbipääsualana.

1.3. Kõiki Eeskirjades reguleeritud küsimused lahendab WTC Tallinn AS haldusosakond (Ahtri tn 8 VII korrus, tel 626 1001 ja 626 1015).

1.4. WTC Tallinn AS üürnikel on kohustus tutvustada Eeskirju enda töötajatele.

 • Eeskirjad jõustuvad nende kinnitamise hetkest WTC Tallinn AS juhatuse poolt.
 1. WTC Tallinn keskuse kodukord

2.1. Parda 3/5/7 hoones ei ole mehitatud valvet ega videojälgimissüsteemi. Parda 3/5/7 hoone on avatud:

 • tööpäevadel kell 7.30-19.30
 • puhkepäevadel suletud

2.2. Parda 3/5/7  hoonesse sissepääsuks, peale kella 19.30 ja puhkepäevadel, on võimalik tellida tasulised magnetkaardid WTC Tallinn AS käest.

Magnetkaardiga sisenejad on kohustatud enda järel sulgema ukse. WTC Tallinn AS ei võta endele mingit vastutust kahjude eest, mis võivad tekkida uste sulgemata jätmise tõttu kolmandate isikute poolt.

 1. WTC Tallinn keskus tehnosüsteemide haldamine

3.1. WTC Tallinn keskus üldkasutatavate tehnovõrkude ja seadmete (elektrivõrk, liftid, ventilatsioon, vesi ja kanalisatsioon, tulekahju- häiresignalisatsioon) hooldust ja remonti korraldab WTC Tallinn AS vastavalt üürnikega sõlmitud lepingutele.

3.2. Õnnetusjuhtumite, elektrisüsteemide rikete, avariide ja teiste analoogiliste juhtumite korral tuleb teatada:

– tööajal WTC Tallinn AS telefonidel tel 626 1001; 524 1464 ja 58 541 700.

– ööpäevaringselt 58 541 700; 524 1464 ja 55 916 850

Tulekahju korral tuleb tegutseda vastavuses Tuleohutusjuhendiga (www.wtc.ee) ja teatada lisaks eelpoolnimetatud numbritele kohe ka Päästeametile numbril 112.

Ülalloetletud juhtumite korral peavad WTC Tallinn keskuses viibivad isikud täitma turvateenistuse, päästeteenistuse ja AS WTC Tallinn AS töötajate korraldusi.

3.3. WTC Tallinn keskuse lepingulised elektritarbijad saavad tarbida elektrienergiat neile lepinguga lubatud tarbimisvõimsuse piires ja kasutada olemasolevat elektrivarustussüsteemi. Täiendavate küttekehade ja tarbimisallikate kasutamine/asendamine kooskõlastatakse Haldajaga.

3.4. Kommunikatsioonide ja süsteemide ümberehitamine (s.h. soojuspumpade paigaldus välisfassaadile) on lubatud ainult Haldaja loal ja vastava tehnilise dokumentatsiooni alusel.

3.5. Olmejäätmete käitlemine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas (prügipress ja konteinerid asuvad autopesula juures). WTC Tallinn keskus üürnikel on prügikonteinerite kasutamise õigus tulenevalt üürilepingust, kõigil teistel isikutel peab olema prügipressi kasutamiseks kehtiv leping Haldajaga.

3.6. Autode parkimine ja liikumine siseõues ja Parda tn 9 parkimismajas on lubatud vastavalt territooriumil kehtivale liikumisskeemile ja parkimise operaatori poolt kehtestatud korrale (EuroPark Estonia OÜ).

 1. WTC Tallinn keskuse ruumide kasutamise reeglid

4.1. Kõik WTC Tallinn keskuses asuvad isikud peavad tagama enda ainukasutuses olevates ruumides tuleohutuse ning tulekustutite olemasolu.

4.2. WTC Tallinn keskus üldkasutatavate ruumide, s.h. liftide, trepikodade ja fuajeede korrashoiu ning tuleohutusnõuetele vastavuse korraldab WTC Tallinn AS koostöös kaasomanikega .

4.3. WTC Tallinn keskus üldkasutatavates ruumides ja välisterritooriumil on keelatud:

– suitsetada (suitsetamine lubatud vastavalt tähistatud suitsetamisruumides);

– alkoholi tarvitada;

-lahtist tuld kasutada;

-hoiustada süttivaid esemeid;

-risustada ja tõkestada ruumides vaba liikumist;

-tegevused, millised eiravad häid kombeid ja tavasid s.h. teisi samas hoones asuvaid ruumide kasutajaid häiriva müra tekitamine.

4.4. WTC Tallinn keskus hoonete välisfassaadile, katusele ning territooriumile võib reklaami paigaldada ainult kooskõlastatult Haldaja- ga.

4.5. WTC Tallinn AS kindlustab Parda tn 3,5 hoone tavapäraste riskide vastu (tuli, vesi, loodusõnnetus). Enda vallasvara ja enda ainukasutuses olevate ruumide siseviimistluse kindlustavad vara omanikud ja ruumide kasutajad iseseisvalt.

4.6. WTC Tallinn AS ei korralda WTC Tallinn keskuse hoonetes ruume üürivate või muul alusel kasutavate isikute vara valvet ega vastuta võimalike kahjude eest varguse ja/või õnnetusjuhtumiste korral. Valvesüsteemide paigaldamise ning tehnilise valve tellivad kõik ruumide kasutajad iseseisvalt.

 1. Vastutus

5.1. WTC Tallinn keskuse ruumide kasutajad vastutavad üürileandjale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest vastavuses seadusega ja sõlmitud lepingutega.

Print Friendly, PDF & Email